Mytchett Lake Railway Bridge

View of Mytchett Lake Railway Bridge

Bridge